Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Ανοικτός κάτω των ορίων ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων για ένα (1) έτος, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου την παράταση έως και δύο (2) μήνες, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 195.259,02 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής.

“Ανοικτός κάτω των ορίων ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων για ένα (1) έτος, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου την παράταση έως και δύο (2) μήνες, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 195.259,02 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής  πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφέρειας  Αττικής.”  

Α.Δ.: 71/2020

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 96433

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22/09/2020 ΩΡΑ: 17:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 28/09/2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ-ΑΔΑΜ-ΑΔΑ

ΤΕΥΔ

“ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ “ΑΡΝΙ ΝΩΠΟ ΜΠΟΥΤΙ”

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.