Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΑΚΟΥΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΥΣ

ΑΔΑ: 6ΕΝ94690Ω8-Θ2Τ
Φορέας έκδοσης: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ)
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5857/10-05-2022
Θέμα: Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΩΝ ΣΑΚΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ, για ένα (1) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου (CPV 18935000-2), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.144,84 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Είδος Πράξης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

espd-request-v2.xml

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.