Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 140/2022

Ανοικτός Δηµόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισµός άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας παροχής υπηρεσιών για τη μεταφορά και τελική επεξεργασία των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και των άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ), με τη μέθοδο της αποτέφρωσης και των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), με τη μέθοδο της αποστείρωσης ή της αποτέφρωσης, CPV 90524100-7, για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 660.341,04 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Αύξων Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 175950 και 175952

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ-ΑΔΑ

espd-request-v2(1).xml

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.