Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 117/2021

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών εγχυτή του Αξονικού Τομογράφου του νοσοκομείου, τύπου SOMATOM DEFINITION AS της Siemens, για ένα (1) έτος, με ταυτόχρονη δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, CPV 33194120-3, προϋπολογισθείσας δαπάνης 133.548,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (συμφερότερη προσφορά).

Αύξων Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 143340

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ-ΑΔΑ

espd-request-v2

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.