Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 137/2022

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με συνοδό εξοπλισμό για την πραγματοποίηση εξετάσεων μοριακού ελέγχου αιμοσφαιρινοπαθειών και κυστικής ίνωσης με Real-Time PCR για τις ανάγκες του Κέντρου Μεσογειακής Αναιμίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», CPV 33696500-0, για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 80.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (συμφερότερη προσφορά).

Αύξων Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 175949

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ-ΑΔΑ

espd-request-v2.xml

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.