Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 99/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 99/2020

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας παροχής “Υπηρεσιών Φύλαξης για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»,, CPV 79713000-5, προϋπολογισθείσας δαπάνης 517.080,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 Αύξων Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 101607

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ-ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.