Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

ΑΔΑ: ΩΘΦΝ4690Ω8-ΧΓ3
Φορέας έκδοσης: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ)
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1749/8-2-2022
Θέμα: Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια «ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ», για ένα (1) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του νοσοκομείου (CPV 33111710-1), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.003,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Είδος Πράξης: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ – ΑΔΑ

espd-request-v2 .xml

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.