Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Μεταφορά και τελική επεξεργασία των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και των άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ)

“Ανοικτός κάτω των ορίων ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την μεταφορά και τελική επεξεργασία των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και των άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ), με τη μέθοδο της αποτέφρωσης (CPV: 90524100-7), για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 166.124,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 24%., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).”

Α.Δ.: 87/2020

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 100070

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29/10/2020 ΩΡΑ: 17:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 04/11/2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ-ΑΔΑ

ΤΕΥΔ

 

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.