Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2021

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια υλικών ταυτοποίησης μικροβίων καλλιεργειών (ελάχιστης ανασταλτικής πυκνότητας / mic) και δοκιμασίας αντιβιογράμματος με συνοδό εξοπλισμό.

a. Σύστημα ταυτοποίησης και προσδιορισμού της ελάχιστης ανασταλτικής πυκνότητας  (mic) μικροβίων σε αντιβιοτικά με ενσωματωμένο επωαστικό κλίβανο αυτόματου αναλυτή και

 b. Σύστημα ταυτοποίησης μικροοργανισμών με συνοδό εξοπλισμό αναλυτή τεχνολογίας  τύπου φασματομετρίας  μαζών (maldi-tof ms),

 για ένα (1) έτος, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», CPV 33696500-0, προϋπολογισθείσας δαπάνης 121.635,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (συμφερότερη προσφορά).    

Αύξων Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 96403

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΜΕ ΑΔΑΜ-ΑΔΑ

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.