Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.Δ. 97/2022

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 97/2022 Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ενός (1) ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM προς αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου για τις ανάγκες των χειρουργείων του Νοσοκομείου, CPV: 33111000-1, προϋπολογισθείσας δαπάνης 234.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσεις τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14/10/2022 ΩΡΑ: 17:00 μ.μ.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 20/10/2022 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ C-ARM

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.