Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών  για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος, στεγνού καθαρισμού και σιδερώματος ιματισμού,  για ένα (1) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου (CPV 98310000-9), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 149.395,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα  επτά (7) ημερών, ήτοι έως 25/10/2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, και ώρα 15:00.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: 25/10/2021, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 μ.μ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τ.Π. Α΄ ΦΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.