Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για τη συντήρηση ανελκυστήρων του κεντρικού κτιρίου επί της οδού Αγίου Θωμά 17 και του παραρτήματος επί της οδού Σεβαστουπόλεως 16, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.380,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  Φ.Π.Α. 24% για χρονικό διάστημα  επτά (7) ημερών, ήτοι έως 15/04/2021 , ημέρα ΠΕMΠTH, και ώρα 15:00.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: 15/04/2021, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 μ.μ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τ.Π. Α΄ ΦΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.