Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

ΑΔΑ: ΨΜΚΞ4690Ω8-ΨΥΦ
Φορέας έκδοσης: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ)
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9519/21-07-2022
Θέμα: Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Α/Α: 19 / 2022 «Ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» με τον «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» (General Data Protection Regulation) – GDPR της Ε.Ε. 2016/679, για ένα (1) έτος (CPV 79417000-0), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».
Είδος Πράξης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ – ΑΔΑΜ

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.