Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Β’ ΦΑΣΗ

Διενέργεια Β’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια «ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ», για ένα (1) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του νοσοκομείου (CPV 33111710-1), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.003,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για χρονικό διάστημα  τεσσάρων (4) ημερών, ήτοι έως 26/11/2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, και ώρα 15:00.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: 26/11/2021, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 μ.μ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τ.Π. Β’ ΦΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ

 

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.