Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Α’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΜΑ

Διενέργεια Α’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με συνοδό εξοπλισμό για την πραγματοποίηση εξετάσεων μοριακού ελέγχου αιμοσφαιρινοπαθειών και κυστικής ίνωσης με Real-Time PCR για τις ανάγκες του Κέντρου Μεσογειακής Αναιμίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», CPV 33696500-0, για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 80.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (συμφερότερη προσφορά).»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: 17/08/2022, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ.

ΑΔΑΜ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 22DIAB000024812

Α’ ΦΑΣΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.