Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Α’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Διενέργεια Α’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας παροχής υπηρεσιών εντομοκτονίας – μυοκτονίας των χώρων του Νοσοκομείου και του Παραρτήματος επί της Σεβαστουπόλεως 16, CPV 90921000-9, για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: 17/08/2022, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ.

ΑΔΑΜ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 22DIAB000024813

Α’ ΦΑΣΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.