Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Β΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

«Διενέργεια Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια πλεγμάτων – εμβαλωμάτων για την κάλυψη των αναγκών των Χειρουργείων του νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή).» για χρονικό διάστημα  τεσσάρων (4) ημερών, ήτοι έως 24/09/2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, και ώρα 15:00.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: 24/09/2021, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 μ.μ.

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.