Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό»

Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», CPV 33696500-0, για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 444.415,60 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (συμφερότερη προσφορά) για χρονικό διάστημα  έντεκα (11) ημερών, ήτοι έως 07/05/2021 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, και ώρα 15:00.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: 07/05/2021, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 μ.μ.

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τ.Π.. ΜΕ ΑΔΑΜ

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.