Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

b΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Διενέργεια Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών εγχυτή του αξονικού τομογράφου του νοσοκομείου, τύπου SOMATOM DEFINITION AS της Siemens, για ένα (1) έτος, με ταυτόχρονη δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, κωδικός  CPV 33194120-3, προϋπολογισθείσας δαπάνης 133.548,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής  (συμφερότερη προσφορά).»  ” για χρονικό διάστημα  τεσσάρων (4) ημερών, ήτοι έως 17/09/2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, και ώρα 15:00.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: 17/09/2021, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 μ.μ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τ.Π. Β΄ ΦΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.