Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

B’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ

B’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ

Διενέργεια Β’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια δύο (2) νέων χειρουργικών κλινών για τις ανάγκες του Α’ Χειρουργείου του Νοσοκομείου, συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης 143.840,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: 20/11/2022, ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ.

ΑΔΑΜ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 22DIAB000025430

Β’ ΦΑΣΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.