Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

1. Δικαιώματα Νοσοκομειακού Ασθενούς

Ο/Η Λήπτης/τρια Υπηρεσιών Υγείας έχει το δικαίωμα

1.      προσέγγισης στις πιο κατάλληλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου, για τη φύση του προβλήματος υγείας ή της ασθένειάς του.

2.       παροχής φροντίδας με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει την εν γένει άσκησης της ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.

3.      να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση Λήπτη/τριας υπηρεσιών υγείας με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.

4.      να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή της υγείας του. Το συμφέρον του/της Λήπτη/τριας υπηρεσιών υγείας είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του/της δίνονται. Η πληροφόρηση πρέπει να επιτρέψει να σχηματιστεί πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της κατάστασης υγείας και να λαμβάνει αποφάσεις ο/η ίδιος/ια ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν  τη μετέπειτα ζωή του/της.

5.      να πληροφορηθεί, ο/η ίδιος/ια ή εκπρόσωπος του/της, σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν με αφορμή την εφαρμογή μη συνηθισμένων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών πραγματοποιείται μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του/της ίδιου/ας. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον/την ασθενή ανά πάσα στιγμή. Ο/Η ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος/η στην απόφαση του/της, να δεχθεί ή να απορρίψει  κάθε συνεργασία με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η συγκατάθεσή για τυχόν συμμετοχή είναι δικαίωμά του/της και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

6.      ο/η ασθενής έχει το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής του/της ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον/την αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι προστατευμένος και διασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή πρόσβασης σε τρίτους χωρίς να επιτρέπεται.

7.      του σεβασμού και της αναγνώρισης των θρησκευτικών και ιδεολογικών πεποιθήσεων.

8.      να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

Το νοσοκομείο και οι υπηρεσίες τους έχουν υποχρέωση να μεριμνούν για:

·        την παροχή έγκαιρων, ασφαλών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας ανάλογων με τις δυνατότητες του δημόσιου συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας,

·        την καθολική κάλυψη των ασθενών, σύμφωνα με το πλαίσιο και τους όρους που θέτει ο νόμος,

·        την παροχή υπηρεσιών με επίκεντρο τον/την ασθενή και τις ιδιαίτερες ανάγκες του/της,

·        το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών πρόληψης, ο οποίες βελτιώνουν την ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής και εμποδίζουν την εμφάνιση ασθενειών,

·        την πρόσβαση σε ασφαλείς καινοτόμες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών διαδικασιών, ανάλογα με τις δυνατότητες του συστήματος,

·        την κατά το δυνατόν αποφυγή της σωματικής και ψυχικής καταπόνησης και ταλαιπωρίας σε κάθε στάδιο της εξέτασης, διάγνωσης και θεραπείας,

·        τον σεβασμό στην αξιοπρέπεια, τις ιδιαίτερες ανάγκες και την προσωπικότητα των ασθενών,

·        την παροχή υπηρεσιών υγείας με βάση τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα, στη βάση της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου και ανεξάρτητα από το είδος της ασθένειας και την κατάσταση της υγείας,

·        την πληροφόρηση του/της ασθενούς για τα δικαιώματα, την κατάσταση της υγείας , τις θεραπευτικές επιλογές καθώς και την ενημέρωσή, για τις ιατρικές πράξεις και τη θεραπεία στις οποίες υποβάλλεται και την αιτιολόγησή τους,

·        την ενεργό συμμετοχή του/της ασθενούς στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην υγεία του/της, κατόπιν επαρκούς πληροφόρησης,

·        το ιατρικό απόρρητο, την εχεμύθεια και τις συνθήκες ιδιωτικότητας που επιβάλλει η ιατρική δεοντολογία για κάθε ιατρική πράξη, εξέταση, διάγνωση, θεραπεία και νοσηλεία,

·        την τήρηση των κανόνων ευγένειας και διακριτικότητας κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών υγείας και την αποφυγή περιστατικών αναξιοπρεπούς και προσβλητικής συμπεριφοράς,

·        την τήρηση των όρων που επιβάλλονται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την απαιτούμενη ενημέρωση και συναίνεση του/της ασθενούς σε ιατρικές πράξεις και θεραπείες,

·        τη φυσική και ηθική επανόρθωση σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του νοσοκομείου,

·        τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της επικοινωνίας  με το Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας και των πληροφοριών που ανταλλάσσει με αυτό,

·        το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του/της ασθενούς,

·        την ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου,

·        την απαραίτητη υποστήριξη του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού του νοσοκομείου για την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται των δικαιωμάτων και της μεταχείρισης των Ληπτών/τριών υπηρεσιών υγείας.

Σε περιπτώσεις μη τήρησης των ανωτέρω αρχών, αλλά και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αναγνωρίζεται με θετικό τρόπο το έργο των επαγγελματιών υγείας του νοσοκομείου, ο πολίτης παρακαλείται να απευθύνεται στο Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο στεγάζεται και λειτουργεί στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου του Νοσοκομείου, τόσο με τη φυσική παρουσία του, όσο και μέσω συστημένης επιστολής, τηλεομοιοτυπίας, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται από το Γραφείο για την προστασία των ανηλίκων Ληπτών/τριών υγείας, των κρατούμενων, των ψυχικά ασθενών, των αιτούντων/ουσών άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών/τριών ως ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Ειδικότερα, στην περίπτωση των κρατουμένων και των ψυχικά ασθενών, υπάλληλος του Γραφείου, ύστερα από σχετική ενημέρωση από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών, υποχρεούται να εξετάζει επιτόπου τις συνθήκες εισαγωγής, εξέτασης, θεραπείας και νοσηλείας των παραπάνω κατηγοριών ασθενών, στο πλαίσιο των ιδιαίτερων αναγκών τους, του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και σε συνεργασία με τις αρμόδιες κάθε φορά υπηρεσίες εντός και εκτός νοσοκομείου.

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.