Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Αιματολογική Κλινική – Επικοινωνία – Πληροφορίες

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επικοινωνία-Γραμματεία Κλινικής

Τηλέφωνο: 213-2061702 6902(εσωτερικό)

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΛΑΪΚΟ»

Η Αιματολογική Κλινική μετά του Ομωνύμου Εργα­στηρίου εγκαταστάθηκε βάσει του υπ’αριθμ. ΦΕΚ 213Β 5/2/2004 στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Λαϊκό» κατανεμήθηκε στον Τομέα Πα­θολογίας μια ένταξη δραστηριοτήτων της στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 25/31-10-2007α απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 14660/20-11-2007 του Διοικητού του Νοσοκομείου. Έχει ως κύριο αντικείμενο δραστη­ριότητας την Αιματολογία και εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και κλινικές ανάγκες στο αντικείμενό της, με την ανάπτυξη και λειτουργία σε αυτήν των αντίστοιχων μονάδων.

Η ως άνω Κλινική περιλαμβάνει:

 1. Την κυρίως Αιματολογική Κλινική, εις τον 3ο όροφο του ΓΝΑ Λαϊκό που περιλαμβάνει:

α) Τη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών και κυτταρικών θεραπειών

β) Το Εργαστήριο Κρυοβιολογίας

 1. Το Εξωτερικό Αιματολογικό Ιατρείο που περιλαμβάνει

α)Tην Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας/Εξωτερικό Ιατρείο Αιματολογικών Νοσημάτων, στο Παράρτημα του «Λαϊκού» Νοσοκομείου, στον τρίτο όροφο επί της οδού Σεβαστουπόλεως 16

β) Το Τμήμα Κλινικών Μελετών στον πρώτο όροφο επί της οδού Σεβαστουπόλεως 16. Στο Τμήμα διεξάγονται κλινικές μελέτες φάσης Ιβ-IV σε αιματολογικά νοσήματα. Οι κλινικές μελέτες αυτές είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (www.eae.gr)

 1. Το ερευνητικό Αιματολογικό εργαστήριο που στεγάζεται στον 3οόροφο της οδού Μιχαλακοπούλου 176 και Τετραπόλεως, οικήματος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

1.Σκοπός της Κλινικής είναι:

α) Η κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και κλινικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής, καθώς και των άλλων Σχολών και Τμημάτων του ΕΚΠΑ, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέ­ματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας της Κλινικής, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.

β) Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστη­ριότητας της Κλινικής.

γ) Την ειδίκευση και τη συνεχή εκπαίδευση και επι­μόρφωση γιατρών, νοσηλευτών και άλλων λειτουργών υγείας στα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής.

δ) Τη συνεργασία με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών και κλινικών προγραμμάτων και γενικώς δραστηριοτήτων συναφών με το επιστημονικό αντικεί­μενο της Κλινικής.

ε) Την οργάνωση και διεξαγωγή μεταπτυχιακών προγραμμάτων, συνεδρίων ελληνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών, συμποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, την πραγματοποίηση δη­μοσιεύσεων και εκδόσεων.

2.Το έργο της Κλινικής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό.

Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση σε θέματα Αιματολογίας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και άλλων Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το εκπαιδευτικό έργο της Κλινικής αφορά και τους ειδι­κευόμενους ή επιμορφούμενους ιατρούς στην Αιματολογία, υλοποιείται δε με τη διοργάνωση κατ’ επιλογή μαθημάτων αιματολογίας, μεταπτυχιακών προγραμμάτων, μαθημάτων, διαλέξεων και εκπαιδευτικών συμποσίων ή σεμιναρίων ή μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συ­νεδρίων και λοιπών επιστημονικών εκδηλώσεων, με την εφαρμογή προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, με την έκδοση επιστημονικών συγγραμ­μάτων ή βιβλίων ή εκπαιδευτικών εγχειριδίων και φυλ­λαδίων και σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ή κοινωφελή ιδρύματα και με ερευνητικά κέντρα ή φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

DEPARTMENT OF HAEMATOLOGY AND BONE MARROW TRANSPLANTATION

“LAIKO” GENERAL HOSPITAL, ATHENS

 

CONTACT INFORMATION

BACK OFFICE: Tel. 213-21061702 (6102 internal line)

Fax: 210-7456698

 

The University Department of Haematology and Bone Marrow Transplantation and the homonymous laboratory were established according to the No 213B Issue of the Government Gazette in the General Hospital of Athens “Laiko” and was incοrporated into the domain of Internal Medicine. After the incorporation of the Department’s activity in “Laiko” Hospital according to the order of the Council of Administration No 25/31-10-2007 and the order of the Hospital Administrator No14660/20-11-2007, the Haematology Department focuses on the field of Haematologyas its main object of activity and it serves educational (academic and professional), research and clinical purposes by the development andoperation of its corresponding units.

The aforementioned Department includes the main Haematology Clinic, the Bone Marrow Transplantation Unit, the Laboratory of Cryopreservation and the One DayTreatment Unit / Out-patient Clinic of Haematological diseases which is located in 16 Sevastoupoleos Street (3rd floor). To the Department also belongs the Research Laboratory of Haematologywhich is located in the Medical School Campus (176, Michalakopoulou Street).

 

PURPOSE OF THE DEPARTMENT OF HAEMATOLOGY

The purposes of the Department of Haematology are:

 1. The coverage of the educational, research and clinical needs of Medical School and other Schools and Departures of University of Athens, atthe undergraduate and postgraduate level, apropos several issues related to the activity domain of the Hospital Department.
 2. The provision of medical care and hospitalization in patients suffering from diseases related to the Department’s subject of activity.
 3. To provide several social services when this is required for issues relevant to the Department’s activity.
 4. The specialization and continuous training of doctors, nurses and other health professionals on the academic and clinical fields of Haematology.
 5. The collaboration and exchange of scientific knowledge between other Academic, Medicaland Scientific Centers nationally and wordwide.
 6. The collaboration with national, European and International Organizations for the accomplishment of educational, research and clinical programs and activities coherent to the scientific field of the Department of Haematology.
 7. The preparation and conduction of postgraduate study programs, national, european and international congresses, symposium, seminars, lectures and courses, the achievement of publications and the invitation of Greek and foreign recognized scientists to exchange knowledge, to provide updated information and educate the medical and nursing staff of the Department, the medical students, the trainees in Haematology, the trainees in Internal Medicine and the medical doctors of other specialties and the public as well.

 

SERVICES

The Haematological Clinic, the Bone Marrow Transplantation Unit, the Laboratory of Cryopreservation have been located and operate in “Laiko” General Hospital of Athens. The Research Laboratory of Haematology is located in the Campus of buildings of Medical School of Athens (176 Michalakopoulou Str, at 3rd floor). The One Day Treatment Unit / Out-patient Clinic is located inthe branch of ‘Laiko”, in16 Sevastoupoleos Str (3rd floor).

 

DEPARTMENT’S STAFF

The Department of Haematologyand Bone Marrow Transplantation is being staffed by medical and other workers that serve Medical School of National and Kapodistrian University of Athens and “Laiko” General Hospital. The medical staff is composed of the Director and two members of Teaching and Research Academic Staff of Medical School, with scientific activity related to the teaching, research and clinical interests of the Department. Furthermore, the medical staff constistsalso of specialized medical doctors and trainees in Haematology that serve the Department according to the current legislature. The rest staff includes the academic scientific fellows that are hired via ΕΛΚΕ/ SARG (Special Account for Research Grants), as well as health officers and members of nursing and administrative staff, according to the Department’s circumstantial needs.

The Department consists of the Inpatient Wars, the Day Care Clinic, the Bone Marrow Transplantation Unit (under the scientific administration of Professor Maria Angelopoulou, ) and the Laboratory of Stem Cell Harvest –Cryopreservation – Apheresis.

 

SPECIAL UNITS/OUTPATIENT CLINIC

In the out-patient clinic (One Day Treatment Unit) one can also meet not  only Haematologistswho belong to the University Department of Haematologybut also Haematologistsbelonging to the other University Departments of Medicine of “Laiko” (1st Department of Internal Medicine, 1st Department of PropaideuticMedicine and Department of Pathophysiology), as well as the Department of Thalassemias. They all work under the coordination of the Director of the Department of Haematology.

The responsibilities of the Director are defined by the article No 7 of the law 1268/1982 and consist of the general function of the Department and its Units, the use of instruments, material and machines and the presence of health workers in the areas where clinical trials are being conducted. The Director also approves the conduction of every single research experimental work before its initiation; he lsodefines the priority in using instruments and space when needed.

The use of special instruments and gadgets is allowed for the staff of the Department or for experienced researchers. Detachable instruments and vessels that are being used duringexperiments are returned to their primary conditionafter use.

 

EDUCATIONAL COURSES

The activity of the Department of Haematology is categorized as educational, research and clinical.

 1. The educational task includes the education of under- and postgraduate medical students and students of other Schools and Departments of University of Athens, the training of medical doctors in order to acquire the title of medical specialist in Haematology or other specialties in which a short training in Haematology is required, the reeducation of specialized medical doctors in the context of continuous edification or fellowship in the Department’s expertise, as well as the education of other health professionals in the context of continuous training and edification.
 1. The educational work of the Department of Haematology is directed at trainees and fellow medical doctors and is being accomplished via optional Haematology courses, postgraduate studies, lessons, lectures and educational seminars, symposium, congresses and other scientific events, via the application of theoretical and practical educational programs and the publication of scientific texts, books, educational leaflets and, additionally, with the collaboration with other academic or social work institutions and scientific centers in Greece and other countries.
 2. The research work refers to basic, clinical or any other research activity that is relevant to the interests of Haematology.

For the achievement of research work the Departmentdesigns and performsitself experimental, clinical or other studies and programs and also participates in scientific programs in cooperation with academic institutions and scientific groups of public or private interest.

The Department is responsible for publicizing the research results as oral or poster presentations in national congresses and congresses abroad, as publications in national and foreign scientific journals or as philosophy doctorates.

 1. The clinical work includes the healthcare of hematologic patients that are hospitalized in the Clinic and the performance of autologous and allogenous bone marrow transplantation in patients being surveilled by our Department’s physicians or physicians of other Departments and Hospitals that seek therapeutic help for their patients. The Department’s services have preventive, diagnostic and therapeutic role and they are provided to the patients in the context of clinical diagnosis, laboratory and imaging investigation, medicinal and invasive treatment, as well as nursing care.

The whole work is closely relevant to the function and activity of the Clinic and the Laboratory and Transplantation Unit, where a series of diagnostic and laboratory tests, from the simplest to the more specific ones, are performed in order for the clinical, educational and research goals to be clearly and effectively achieved and maintained.

The Clinic consists of 16 hospital rooms with a total of 29 hospital beds and 4 additional hospital beds that belong to the Bone Marrow Transplantation Unit.

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.