Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Αιματολογική Κλινική – Εκπαιδευτικές διαδικασίες

 

Το έργο της Κλινικής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό.

α) Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση σε θέματα Αιματολογίας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και άλλων Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, την εκπαίδευση ιατρών για την απόκτηση της ειδικότητας της Αιματολογίας και Ογκολογίας, την εκπαίδευση ιατρών για την απόκτηση άλλων ει­δικοτήτων για τις οποίες απαιτείται εκπαίδευση στην ειδικότητα της Αιματολογίας, την  εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή εξειδίκευσης στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμε­να της Κλινικής και την εκπαίδευση λειτουργών άλλων κλάδων υγείας στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης αυτών.

Το εκπαιδευτικό έργο της Κλινικής αφορά τους προ­πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους ειδι­κευόμενους ή επιμορφούμενους ιατρούς, υλοποιείται δε με τη διοργάνωση κατ’ επιλογή μαθημάτων αιματολογίας, μεταπτυχιακών προγραμμάτων, μαθημάτων, διαλέξεων και εκπαιδευτικών συμποσίων ή σεμιναρίων ή μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συ­νεδρίων και λοιπών επιστημονικών εκδηλώσεων, με την εφαρμογή προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, με την έκδοση επιστημονικών συγγραμ­μάτων ή βιβλίων ή εκπαιδευτικών εγχειριδίων και φυλ­λαδίων και σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ή κοινωφελή ιδρύματα και με ερευνητικά κέντρα ή φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β) Το ερευνητικό έργο αφορά τόσο βασική όσο και κλι­νική και οιανδήποτε άλλη ερευνητική δραστηριότητα που άπτεται των ενδιαφερόντων της Αιματολογίας.

Για την επίτευξη του ερευνητικού έργου η Κλινική καταρτίζει και διενεργεί η ίδια πειραματικές, κλινικές ή άλλες μελέτες ή προγράμματα, ή συμμετέχει σε ερευνη­τικά προγράμματα συνεργαζόμενη με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα ή φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

Η Κλινική γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών της υπό τη μορφή ανακοινώσεων σε επιστημονικά συ­νέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή υπό τη μορφή δημοσιεύσεων σε ελληνικά ή ξενόγλωσσα περιοδικά ή τέλος υπό τη μορφή διδακτορικών διατριβών,

γ) Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη αιματολογικών ασθε­νών που νοσηλεύονται στην κλινική και την εφαρμογή αλλογονιαδιακής ή αυτόλογης Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών τόσο στους αρρώστους που παρακολουθούνται από το Ιατρικό Προσωπικό της Κλινικής όσο των Τμημάτων άλλων νοσοκομειακών μονάδων της Αττικής ή και της Περιφέρειας που αναζητούν τη θεραπευτική βοήθεια των αρρώστων τους. Οι υπηρεσίες της Κλινικής είναι προληπτικές, διαγνωστικές και θεραπευ­τικές και παρέχονται μέσω της κλινικής διάγνωσης, της παρακλινικής και εργαστηριακής διερεύνησης, της φαρ­μακευτικής και επεμβατικής θεραπείας, καθώς και μέσω της νοσηλευτικής φροντίδας.

Το ανωτέρω έργο είναι στενά συνυφασμένο με τη λειτουργία τόσο της Κλινικής, του Εργαστηρίου αλλά και της Μονάδας Κρυοκατάψυξης και Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων και Μυελού των Οστών, στις οποίες εκτε­λείται σειρά διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσε­ων, από τις πιο απλές μέχρι τις πλέον «εξειδικευμένες» που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη και απο­τελεσματική εκτέλεση του κλινικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της Κλινικής.

Η Κλινική διαθέτει 29 κλίνες μοιρασμένες σε 16 θαλάμους και τη μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών με 4 κλίνες.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΔΟΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (2011-2012)

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 15.00-17.00

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΦΩΤΗΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ (5ος όροφος) ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγητής Γιάννης Μελέτης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ             ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                                            ΟΜΙΛΗΤΗΣ

05/10/2011                     Προσέγγιση από το επίχρισμα αίματος          Γ.Μελέτης

12/10/2011                     Προσέγγιση από το επίχρισμα μυελού           Γ.Μελέτης

19/10/2011                     Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία                        Ε.Βαριάμη

26/10/2011                     Οξεία Λευχαιμία σε ηλικιωμένους                    Γ.Γεωργίου

02/11/2011                     Αντιφωσφολιπιδαιμικό Σύνδρομο                    Μ.Τεκτονίδου

09/11/2011                     Μεσογειακός Πυρετός                                           Κ.Κωνσταντόπουλος

16/11/2011                     Λεμφώματα υψηλής κακοήθειας                     Θ.Βασιλακόπουλος

23/11/2011                     Τ-Δερματικά Λεμφώματα                                     Μ.Σιακαντάρη

30/11/2011                     Χαμηλής κακοήθειας NHL                                    Μ.Αγγελοπούλου

07/12/2011                     Επίδειξη Διαφανειών                                              Γ.Μελέτης

21/12/2011                     Χρόνια Μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα        Ζ.Γαλάνη

11/01/2012                     Αλλογενής Μεταμόσχευση μυελού                  Γ.Μελέτης

18/01/2012                     Μυοσκελετικές διαταραχές στα αιματολογικά νοσήματα                Γ.Βαϊόπουλος

25/01/2012                     Παραπρωτεϊναιμίες                                                Μ.Βουλγαρέλης

01/02/2012                     Κυτταροστατικά και καρδιά                               Δ.Φαρμάκης

08/02/2012                     Επίδειξη διαφανειών                                              Γ.Μελέτης

15/02/2012                     Λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους              Γ.Δαϊκος

22/02/2012                     Χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία        Ν.Βύνιου

29/02/2012                     Αυτόλογη Μεταμόσχευση προγονικών κυττάρων Μ.Αγγελοπούλου

07/03/2012                     Επίδειξη Διαφανειών                                              Γ.Μελέτης

14/03/2012                     Θρομβοφιλία                                                             Α.Τραυλού

21/03/2012                     Περίπτωση με αιμορραγική διάθεση              Μ.Πολίτου

28/03/2012                     Ταυτοποίηση ΟΜΛ-υπολειμματική νόσος     Β.Καψιμάλη

25/04/2012                     Απλαστική Αναιμία                                                 Γ.Μελέτης

02/05/2012                     Θρομβοκυτταραιμία                                              Ν.Αναγνωστόπουλος

09/05/2012                     Θρομβοπενία από ηπαρίνη                                 Β.Κώτση

16/05/2012                     Ιστολογία επιθετικών Β-λεμφωμάτων            Π.Κορκολοπούλου

23/05/2012                     Επίδειξη Διαφανειών                                              Γ.Μελέτης

30/05/2012                     Αντιμετώπιση MDS                                                  Α.Γαλανόπουλος

06/06/2012                     Εκδηλώσεις από το στόμα σε αιματολογικά νοσήματα      Ν.Νικητάκης

20/06/2012                     Αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα              Μ.Μαντζουράνη

27/06/2012                     Κληρονομικές διαταραχές πολυμορφοπύρηνων   Γ.Μελέτης

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Υπεύθυνος: Καθηγητής κ.Γιάννης Μελέτης

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο «ΦΩΤΗΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ» στον 5ο όροφο του Λαϊκού Νοσοκομείου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 Μαΐου 2012

16:00-17:00      Προσέγγιση αρρώστου με αναιμία                                      κ.Μελέτης

17:00-18:00      Προσέγγιση στη διάγνωση από το επίχρισμα                κ. Μελέτης

18:00-19:00      Απλαστική Αναιμία                                                                       κ.Μελέτης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 Μαΐου 2012

16:00-17:00      Σιδηροπενική/μεγ/βλαστική /αναιμία χρ. νόσου         κ.Γιαννούλη

17:00-18:00      Αιμοσφαιρινοπάθειες                                                                 κ.Ρόμπος

18:00-19:00      Λευκοκυττάρωση-Λευκοπενία                                              κ.Κωνσταντόπουλος

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 Μαΐου 2012

16:00-17:00      Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία                                                  κ.Αγγελοπούλου

17:00-18:00      Οξεία Λεμφογενής Λευχαιμία                                                  κ.Τσιριγώτης

18:00-19:00      Κυτταρομετρία ροής στην Αιματολογία                            κ.Κοντοπίδου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 Μαΐου 2012

16:00-17:00      Χρονία Μυελογενής Λευχαιμία                                               κ.Βύνιου

17:00-18:00      Χρονία Λεμφογενής Λευχαιμία                                               κ.Αγγελοπούλου

18:00-19:00      Χαμηλής κακοήθειας NHL                                                         κ.Αγγελοπούλου

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 Μαΐου 2012

16:00-17:00      Μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα πλην ΧΜΛ             κ.Παναγιωτίδης

17:00-18:00      Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα                                              κ.Παππά

18:00-19:00      Ηωσινοφιλία                                                                                    κ.Βουλγαρέλης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 Μαΐου 2012

16:00-17:00      Μεταμόσχευση μυελού                                                               κ.Μελέτης

17:00-18:00      Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom                                       κ.Κυρτσώνη

18:00-19:00      Άλλες παραπρωτεϊναιμίες                                                         κ.Κυρτσώνη

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 Μαΐου 2012

16:00-17:00      Προσέγγιση ασθενούς με λεμφαδενοπάθεια            κ.Βασιλακόπουλος

17:00-18:00      Λέμφωμα Hodgkin                                                                   κ.Βασιλακόπουλος

18:00-19:00      Υψηλής κακοήθειας NHL                                                      κ.Βασιλακόπουλος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 Μαΐου 2012

16:00-17:00      ΙΤΡ-ΤΤΡ                                                                                              κ.Δερβενούλας

17:00-18:00      Μετάγγιση αίματος και παραγώγων                                   κ.Πολίτη

18:00-19:00      Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία                                              κ.Ρούσσου

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 Μαΐου 2012

16:00-17:00      Αιμορραγική διάθεση                                                                  κ.Τραυλού

17:00-18:00      Θρομβοφιλία                                                                                    κ.Κοκόρη

18:00-19:00      Πολλαπλούν Μυέλωμα                κ.Δημόπουλος-Τέρπος

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.