Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

47_50_2010 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», ματαιώνει τον δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια απολυμαντικών, για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με (Α.Δ. 47/2010) και επαναλαμβάνει αυτόν με σύντμηση προθεσμιών  σύμφωνα με την αριθμ. 21/19-8-2010 (Θέμα 1Ο) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. (Α.Δ. 50/2010),

 

 • Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εβδομήντα  χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για ένα έτος με κριτήριο κατακύρωση τη χαμηλότερη τιμή .
 • Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. έως 2:00 μ.μ.
 • Γλώσσα Ελληνική.
 • Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 9η Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Πέμπτη  (9-9-2010) με ώρα λήξης αυτής την 12.30 π.μ. της αυτής ημερομηνίας στο γραφείο Προμηθειών.
 • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 9-9-2010 και ώρα 12.30μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο.
 • Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται στο 10% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ή όπως αναλυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης.
 • Χρόνος ισχύος προσφορών 120 ημέρες.
 • Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
 • Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου
 • Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο την 25-8-2010.
 • Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές  από το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγοράς.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

>>>Η ματαίωση του Α.Δ. 47/2010 και η προκήρυξη του διαγωνισμού Α.Δ. 50/2010<<<

>>>Η διακήρυξη του διαγωνισμού Α.Δ. 50/2010<<<

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επαναληπτικός Δημόσιος Ανοικτός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 9 Σεπτεμβρίου 2010

Ημέρα: Πέμπτη

΄Ωρα: από 8:00π.μ. έως 12:30μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 26-08-2010
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 26-08-2010

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα A
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα A
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα έτος
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠΑΝ) 00609-02125
CPV 24455000-8
ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 3.500,00 €  για όλα τα είδη ή 185,00 € /ανά είδος
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΗ
ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ
ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 240 Ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
ΔΕΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΝΑΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΑΙ
Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΕΙ Τον συμβασιούχο
ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Υ.Α. 01/01-02-2010
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 9/05-05-2010 (θέμα 14 ο) &

13/16-06-2010 (θέμα 17ο)

21/19-8-2010 (θέμα 1ο)

false MicrosoftInternetExplorer4

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία:20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Ημέρα:ΤΡΙΤΗ

΄Ωρα:12:30μ.μ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρωην ΥΠΑΝ)

00201-96100

CPV

03142500-3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα A

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ένα έτος

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΕΥΡΩ

AΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΝΑΙ

ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

120 Ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού

Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ

Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΕΙ

Τον συμβασιούχο

ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Υ.Α.

01/01-02-2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

9/05-05-2010 (θέμα 14 ο) &

10/26-05-2010 (θέμα 22ο)έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.