Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

51_2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

 

 

Κριτήριο Αξιολόγησης Συμφερότερη προσφορά
Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ημερομηνία 20-10-2010

Ημέρα: Τρίτη     ΄Ωρα:  12:30 μ.μ.

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού Γρ. Προμηθειών «Λαϊκού» Νοσοκομείου
Προϋπολογισμός 1.000.000,00 € ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ
Κωδικός αριθμός (πρώην ΥΠΑΝ) 00601-05600
Κωδικός CPV 33696200-7
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ. 30-08-2010
Ημερομηνία δημοσίευσης στο  Ελληνικό Τύπο 31-08-2010
Ημερομηνία αποστολής στο ΦΕΚ 31-08-2010
Ημέρες ισχύος προσφορών 240 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από

την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού

Αξία Εγγυητικής επιστολής  

50.000,00 € για όλους τους αναλυτές  ή

Α) 25.000,00 € για Αιματολογικούς αναλυτές (τύπου Α- τύπου Β) και Αναλυτή Μεσογειακής Αναιμίας

Β) 7.000,00  € για τον αναλυτή αιμόστασης

Γ) 16.000,00 € για Αναλυτή Ειδικών Παραμέτρων Αιματολογικών αναλύσεων

Δ) 2.000,00 € για την αυτόματη συσκευή ηλεκτροφόρησης αιμοσφαιρίνης (Hb)

Χρόνος ισχύος σύμβασης Ένα έτος
Λήξη ισχύος εγγυητ. επιστολής 30 ημέρες μετά την λήξη ισχύος των προσφορών
Απαραίτητη προσκόμιση δείγματος Ναι
Δεκτή προσφορά για ένα είδος Ναι
Απόφαση ΚΥΑ 1/01-02-2010
Απόφαση Δ.Σ. 9/05-05-2010 (θέμα 14ο)  & 10/26-05-10  (θέμα 21ο)
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη βαρύνει Βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου

false MicrosoftInternetExplorer4

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία:20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Ημέρα:ΤΡΙΤΗ

΄Ωρα:12:30μ.μ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρωην ΥΠΑΝ)

00201-96100

CPV

03142500-3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα A

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ένα έτος

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΕΥΡΩ

AΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΝΑΙ

ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

120 Ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού

Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ

Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΕΙ

Τον συμβασιούχο

ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Υ.Α.

01/01-02-2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

9/05-05-2010 (θέμα 14 ο) &

10/26-05-2010 (θέμα 22ο)έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.