Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

60_2010 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ XOΡΗΓΗΤΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ


 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία 06-10-2010

Ημέρα:   Τετάρτη

΄Ωρα: 12:30μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γρ. Προμηθειών «Λαϊκού» Νοσοκομείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Όπως στο παράρτημα Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρωην ΥΠΑΝ)

02106-01440

CPV

33692000-7 Ιατρικά διαλύματα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

120.000,00 € ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ένα έτος

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Λαϊκο Νοσοκομείο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τμηματικά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Ε.Κ.

Δεν απαιτείται

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

06-09-2010

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

07-09-2010

ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

240 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από

την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού

ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

6.000,00 € για όλα τα είδη ή

Α) 2.000,00 για το 1ο είδος

Β)1.000,00 € για το 2ο είδος, &

Γ) 3.000,00 για το 3ο είδος

ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤ.ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

30 ημέρες μετά την λήξη ισχύος των προσφορών

Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ

Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΝΑΙ

ΔΕΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ

ΝΑΙ

Κ.Υ.Α.

1/01-02-2010

Απόφαση Δ.Σ.

9/05-05-2010 (θέμα 14ο)  & 10/26-05-2010 (θέμα 9ο ) έγκριση  τεχνικών

false MicrosoftInternetExplorer4

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία:20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Ημέρα:ΤΡΙΤΗ

΄Ωρα:12:30μ.μ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρωην ΥΠΑΝ)

00201-96100

CPV

03142500-3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα A

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ένα έτος

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΕΥΡΩ

AΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΝΑΙ

ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

120 Ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού

Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ

Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΕΙ

Τον συμβασιούχο

ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Υ.Α.

01/01-02-2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

9/05-05-2010 (θέμα 14 ο) &

10/26-05-2010 (θέμα 22ο)έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.