Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

93_2010 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Ημέρα: Δευτέρα

΄Ωρα:12:30μ.μ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 30 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ) 02101-71600
CPV 33141640-8
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 25.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Α

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Α

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα έτος
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ

 

ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 Ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΑΙ
Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΕΙ Τον συμβασιούχο

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Υ.Α. 01/01-02-2010

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 9/05-05-2010 (θέμα 14 ο) &

15/57-2010 (θέμα 84ο)

 

 

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.