Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

95_2010 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΓΑΖΑΣ (ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ)ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΓΑΖΑΣ

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δημόσιος Ανοικτός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Ημέρα:  Τετάρτη

΄Ωρα: 12:30μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 29-11-2010 ημέρα Δευτέρα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 29-11-2010 ημέρα Δευτέρα

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα A
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα A
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα έτος
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ) 00801-08007
CPV 33141114-2

 

ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 3.000,00€
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ
ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 240 Ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού
ΔΕΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΝΑΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΑΙ
Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΕΙ Τον συμβασιούχο
ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Υ.Α. 01/01-02-2010
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 9/05-05-2010 (θέμα 14 ο) &17/19-7-2010(θέμα 13 ο)

 

 

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.