Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

69_2010 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δημόσιος Ανοικτός

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:13-10-2010

Ημέρα: Τετάρτη

΄Ωρα:12:30μ.μ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 10-9-2010
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 14-9-2010

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠΑΝ) 02104-81215

 

CPV 30192200-3

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα έτος

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου

 

ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 3.500,00 €

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ

 

ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 240 Ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού

 

Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου

 

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΕΙ Τον συμβασιούχο

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Υ.Α. 01/01-02-2010

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 11/2-6-2010 (θέμα 16ο)

 

false MicrosoftInternetExplorer4

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία:20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Ημέρα:ΤΡΙΤΗ

΄Ωρα:12:30μ.μ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρωην ΥΠΑΝ)

00201-96100

CPV

03142500-3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα A

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ένα έτος

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΕΥΡΩ

AΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΝΑΙ

ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

120 Ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού

Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ

Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΕΙ

Τον συμβασιούχο

ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Υ.Α.

01/01-02-2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

9/05-05-2010 (θέμα 14 ο) &

10/26-05-2010 (θέμα 22ο)έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.