ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.Δ. 97/2022


Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 206 1350, fax: 213 206 1778
email: promithion@laiko.gr

04 Αυγ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.Δ. 97/2022

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 97/2022 Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων…