ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΕΕΣ


Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 206 1350, fax: 213 206 1778
email: promithion@laiko.gr

02 Νοέ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Δηµόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισµού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας παροχής υπηρεσιών για τη μεταφορά και τελική επεξεργασία των Μικτών…

26 Οκτ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΩΝ ΣΑΚΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΕΣ

ΑΔΑ: 6ΘΖΧ4690Ω8-ΖΨΓ Φορέας έκδοσης: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ) Αριθμός Πρωτοκόλλου: 14042/26-10-2022 Θέμα: Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας…