ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2061850, fax: 213 2061638

09 Μάι: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: ΑΔΑ: ΩΣΑΕ4690Ω8-ΖΘ6 Φορέας έκδοσης: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ) Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5758/ 09-05-2022 Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1)…

05 Μάι: Α’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ’

Διενέργεια Α’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για τη μεταφορά και τελική επεξεργασία Επικίνδυνων…

05 Μάι: B’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ FUSION

Διενέργεια Β’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις…

12 Απρ: Α’ Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση καθηκόντων ιατρού εργασίας

4705 Α ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

16 Μαρ: Α’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΩΑΗΤ4690Ω8-ΑΡ3)

ΑΔΑ: ΩΑΗΤ4690Ω8-ΑΡ3 Φορέας έκδοσης: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ) Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3427/16-3-2022 Θέμα: «Διενέργεια Α’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια…

08 Μαρ: B’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ C-ARM

Διενέργεια Β’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας προμήθειας ενός (1) ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM προς αντικατάσταση…

24 Φεβ: Α’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ TRANE

Διενέργεια Α’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για τη συντήρηση ψυκτικών συγκροτημάτων οίκων Trane…

15 Φεβ: Α’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ FUSION

Διενέργεια Α’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις…

10 Φεβ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΑΔΑ: 68ΠΡ4690Ω8-Ψ0Ψ Φορέας έκδοσης: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ) Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1874 / 10.02.2022 Θέμα: «Διενέργεια Β’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για…